EHS Yearbook Updates

JANUARY 28th: Yearbook Namestamping Deadline! This deadline is for those students who would like to have their name printed on their yearbook from the yearbook company. This has to be done when ordering your book online at yearbookforever.com. After selecting "yearbook" you can select the "namestamp" option for an additional $8.25. This is optional!

JANUARY 31st: Parent Ad Deadline! Last chance for PARENTS/ GUARDIANS or LOVED ONES to purchase a yearbook AD and send along your wishes and congratulations to your child in their yearbook! Parents and guardians can purchase ads at yearbookforever.com  

JANUARY 31st: Business Ad Deadline! Do you own a business or organization? Work for one? Consider purchasing an ad for our Senior Yearbook to represent your business and send along your wishes and congratulations to our seniors! Businesses can purchase ads at yearbookforever.com

DON'T FORGET- Yearbooks are for sale and quantities are limited! Reserve a yearbook now to not miss out on these memories!! Yearbooks are $70 until April 3rd!!! Purchase yearbooks at yearbookforever.com- If you wait, you won't be guaranteed a book! Purchase now! 

Yearbook Snap Code: Ehscrimsontide 

SPANISH

Buenas Tardes SENIORS!
¡Esperamos que estés teniendo un buen comienzo de semana! ¡Tenemos algunos recordatorios y fechas límite para actualizarlo para el anuario! ¡Agregue estos recordatorios a su calendario para que no se los pierda!

28 DE ENERO: ¡Fecha límite para sellar el nombre del anuario! Esta fecha límite es para aquellos de ustedes que deseen que su nombre se imprima en su anuario de la compañía de anuarios. Esto debe hacerse cuando ordene su libro en línea en yearbookforever.com. Después de seleccionar "anuario", puede seleccionar la opción "sello de nombre" por $ 8.25 adicionales. ¡Esto es opcional! Gráfico de estampado de nombre

31 DE ENERO: ¡Fecha límite para anuncios de padres! ¡Última oportunidad para que su padre/tutor o ser querido compre un anuncio del anuario y le envíe sus deseos y felicitaciones en su anuario! Los padres/tutores pueden comprar anuncios en yearbookforever.com Folleto publicitario para padres

2 DE FEBRERO: Entrega de fotos de la Semana del Espíritu de diciembre. ¡Sube tus fotos de la Semana del Espíritu de diciembre a la aplicación de complementos del anuario! No olvide etiquetar el día temático, por ejemplo, "día festivo del suéter". Folleto de la semana del espíritu de diciembre 

2 DE FEBRERO: envío de fotos de Academy + Pathway ¡Cargue sus fotos de Academy + Pathway en la aplicación Snap del anuario! No olvide etiquetar su academia usando la lista de temas, por ejemplo, "salud y servicio público", etc. Folleto fotográfico de la academia 

NO OLVIDES: ¡Los anuarios están a la venta y las cantidades son limitadas! Reserva ya el tuyo para no perderte estos recuerdos!! ¡Los anuarios cuestan $70 hasta el 3 de abril! Compre su anuario en yearbookforever.com. ¡Si espera, no se le garantizará un libro! ¡Comprar ahora! Anuario a la venta Folleto

Código instantáneo del anuario: Ehscrimsontide

 ¡Por favor, envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta!

Amablemente,
Sra. Gil + Sr. Megginson

PORTUGUESE 

Boa Tarde SENIORS!
Esperamos que você esteja tendo um bom começo de semana! Temos alguns lembretes e prazos para atualizá-lo para o anuário! Adicione esses lembretes ao seu calendário para não perdê-los!

28 DE JANEIRO: Prazo para carimbar o nome do anuário!!! Este prazo é para aqueles que gostariam de ter seu nome impresso no anuário da empresa anuária. Isso deve ser feito ao solicitar seu livro on-line em yearbookforever.com. Depois de selecionar "anuário", você pode selecionar a opção "carimbo de nome" por US$ 8,25 adicionais. Isso é opcional! gráfico de carimbo de nome 

31 DE JANEIRO: Prazo final do anúncio principal! Última chance para seu pai/responsável ou ente querido comprar um anúncio do anuário e enviar seus desejos e parabéns a você em seu anuário! Pais/responsáveis ​​podem comprar anúncios em yearbookforever.com Folheto de anúncios para pais

2 DE FEVEREIRO: Envio de fotos para a Semana do Espírito de dezembro. Carregue suas fotos da Semana Espiritual de dezembro para o aplicativo snap do anuário! Não se esqueça de marcar o dia temático, por exemplo, "dia do suéter festivo". Folheto da Semana do Espírito de Dezembro

2 DE FEVEREIRO: Envio de fotos da Academy + Pathway Carregue suas fotos da Academy + Pathway para o aplicativo snap do anuário! Não se esqueça de marcar sua academia usando a lista de tópicos - por exemplo, "saúde e serviço público" etc Folheto de fotos da academia

NÃO ESQUEÇA: Os anuários estão à venda e as quantidades são limitadas! Reserve já o seu para não perder essas lembranças!! Os anuários custam $ 70 até 3 de abril !!! Compre seu anuário em yearbookforever.com- Se você esperar, não terá um livro garantido! Compre agora! Anuário à venda Folheto

Código Snap do Anuário: Ehscrimsontide

Por favor, envie-nos um e-mail com todas as perguntas!

Gentilmente,
Sra. Gil + Sr. MegginsonHAITIAN CREOLE

Bon Apremidi SENIORS! 
Nou espere ke ou gen yon bon kòmansman semèn ou! Nou gen kèk rapèl ak dat limit pou mete ajou w pou Annuaire a! Tanpri ajoute rapèl sa yo nan kalandriye ou pou ou pa rate yo! 

28 JANVYE: Dat limit pou Stamping Annuaire!!! Dat limit sa a se pou moun nan nou ki ta renmen gen non ou enprime sou Annuaire ou a nan konpayi anyèl la. Sa a dwe fè lè w kòmande liv ou a sou entènèt nan yearbookforever.com. Apre w fin chwazi "yearbook" ou ka chwazi opsyon "namestamp" pou yon lòt $8.25. Sa a se opsyonèl! Namestamping grafik

31 JANVYE: Dat limit piblisite paran! Dènye chans pou paran/responsab oswa yon moun ou renmen achte yon anons nan Annuaire epi voye volonte yo ak felisitasyon ba ou nan Annuaire ou a! Paran/gadyen an ka achte anons sou yearbookforever.com Parent Ad Flyer

2 FEVRIYE: Soumèt foto Desanm Semèn Lespri. Voye foto Semèn Lespri Desanm ou a nan aplikasyon annèyman an! Pa bliye tag jou a tematik- pou egzanp "jou chanday fèstivite." Desanm Lespri Semèn Flyer

2 FEVRIYE: Soumèt foto Academy + Pathway Telechaje foto Akademi + Pathway ou yo nan aplikasyon annèyman an! Pa bliye tag akademi ou a lè l sèvi avèk lis sijè a- pa egzanp "sante ak sèvis piblik" elatriye Academy Photo Flier 

PA BLIYE: Annuaire yo pou vann e kantite yo limite! Rezève pa w la kounye a pou w pa rate souvni sa yo!! Annuaire yo se $70 jiska 3 avril!!! Achte Annuaire ou a nan yearbookforever.com- Si w tann, ou p ap gen garanti yon liv! Achte kounye a! Annuaire pou vann Flyer

Annuaire Snap Kòd: Ehscrimsontide 

Tanpri imèl nou ak nenpòt kesyon!Tanpri,
Madam Gil + Mesye Megginson